مرور محصولات و خدمات


هاست دانلود ایران - پلن PIDL-I


3.5 گیگ فضا

ترافیک 35 گیگ

امکانات نامحدود


40,000ریال ماهانه
400,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-II


7 گیگ فضا

ترافیک 50 گیگ

امکانات نامحدود


70,000ریال ماهانه
700,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-III


15 گیگ فضا

ترافیک 100 گیگ

امکانات نامحدود


100,000ریال ماهانه
1,000,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-IV


30 گیگ فضا

ترافیک 150 گیگ

امکانات نامحدود


150,000ریال ماهانه
1,500,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-V


50 گیگ فضا

ترافیک 200 گیگ

امکانات نامحدود


300,000ریال ماهانه
3,000,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VI


75 گیگ فضا

ترافیک 250 گیگ

امکانات نامحدود


400,000ریال ماهانه
4,000,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VII


100 گیگ فضا

ترافیک 300 گیگ

امکانات نامحدود


500,000ریال ماهانه
5,000,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-VIII


200 گیگ فضا

ترافیک 500 گیگ

امکانات نامحدود


700,000ریال ماهانه
7,000,000ریال سالانه

هاست دانلود ایران - پلن PIDL-IX


500 گیگ فضا

ترافیک 1 ترابایت

امکانات نامحدود


1,500,000ریال ماهانه
15,000,000ریال سالانه