نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - I
940,000 ریال ماهانه

فضا ۵ گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - II
1,180,000 ریال ماهانه

فضا 10 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - III
1,680,000 ریال ماهانه

فضا 20 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - IV
2,020,000 ریال ماهانه

فضا 30 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - V
2,520,000 ریال ماهانه

فضا 50 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل آلمان - RCG - VI
3,650,000 ریال ماهانه

فضا 100 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود