نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-I
شروع از 940,000 ریال ماهانه

فضا 5 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-II
1,180,000 ریال ماهانه

فضا 10 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-III
1,680,000 ریال ماهانه

فضا 20 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-IV
2,520,000 ریال ماهانه

فضا 50 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-V
3,650,000 ریال ماهانه

فضا 100 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-VI
4,150,000 ریال ماهانه

فضا 150 گیگ NVMe

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود