نمایندگی سی پنل ایران

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-I


فضا 5 گیگ NVMe

ترافیک 10 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-II


فضا 10 گیگ NVMe

ترافیک 20 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-III


فضا 20 گیگ NVMe

ترافیک 50 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-IV


فضا 50 گیگ NVMe

ترافیک 100 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-V


فضا 100 گیگ NVMe

ترافیک 200 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-VI


فضا 150 گیگ NVMe

ترافیک 300 گیگ

وب سرور لایت اسپید

کنترل پنل cPanel/WHM

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود