پشتیبانی

صفحه اصلی / پشتیبانی

بخش فروش

تلفن

تماس با پشتیبانی بخش فروش


تلفن : 33861078-031

ایمیل

sales@pardazit.net


ساعت پشتیبانی

پشتیبانی 24/7 ساعته

پشتیبانی

تلفن

تماس با بخش پشتیبانی فنی


تلفن : 33861078-031

ایمیل

support@pardazit.net


ساعت پشتیبانی

پشتیبانی 24/7 ساعته

پشتیبانی سرور


ارسال تیکت به بخش پشتیبانی سرور


تلفن : 33861078-031

ایمیل

server@pardazit.net


ساعت پشتیبانی

پشتیبانی 24/7 ساعته

امور مالی

تلفن

تماس با بخش امور مالی شرکت


تلفن : 33861078-031

ایمیل

billing@pardazit.net


ساعت پشتیبانی

پشتیبانی 24/7 ساعته