مرور محصولات و خدمات


میکروتیک


RAM:128MB

CPU:500 MHZ

HDD:5G

Port:1Gbps

BW:Unlimited

Loction:USA

اختصاصی:منابع
140,000ریال ماهانه

پلن 1


RAM:512MB

CPU:500 MHZ

HDD:20G

Port:1Gbps

BW:Unlimited

Loction:USA

اختصاصی:منابع
170,000ریال ماهانه

پلن 2


RAM:1 GB

CPU:2000MHZ 2core

HDD:50G

Port:1Gbps

BW:Unlimited

Loction:USA

-:منابع
220,000ریال ماهانه

پلن 3


RAM:1 GB

CPU:2000MHZ 2core

HDD:50G

Port:1Gbps

BW:Unlimited

Loction:USA

اختصاصی:منابع
280,000ریال ماهانه

پلن 4


RAM:2 GB

CPU:3000MHZ 2core

HDD:50G

Port:1Gbps

BW:Unlimited

Loction:USA

-:منابع
300,000ریال ماهانه