سرور مجازی ایران

سرور ایران - RAM 512

RAM 512MB

CPU 1 Core

HDD 15 GB

Port 1Gbps

BW 50 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 1GB

RAM 1GB

CPU 2 Core

HDD 20 GB

Port 1Gbps

BW 75 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 2GB

RAM 2GB

CPU 2 Core

HDD 40 GB

Port 1Gbps

BW 100 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 4GB

RAM 4GB

CPU 4 Core

HDD 60 GB

Port 1Gbps

BW 100 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 6GB

RAM 6GB

CPU 4 Core

HDD 80 GB

Port 1Gbps

BW 100 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 8GB

RAM 8GB

CPU 4 Core

HDD 80 GB

Port 1Gbps

BW 100 GB

Loction IRAN

منابع اختصاصی