سرور مجازی میکروتیک خارج

Mikrotik Plan-I


RAM 128 MB

CPU 1 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر

Mikrotik Plan-II


RAM 256 MB

CPU 1 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر

Mikrotik Plan-III


RAM 512 MB

CPU 1 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر

Mikrotik Plan-IV


RAM 1 GB

CPU 1 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر

Mikrotik Plan-V


RAM 2 GB

CPU 2 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر

Mikrotik Plan-VI


RAM 4 GB

CPU 2 Core

Port 1 Gb/s

Traffic Unlimited

1 عدد IP اختصاصی

OS Mikrotik Router OS 6
آپتایم
99.9%

منابع اختصاصی

لوکیشن آلمان

دیتاسنتر هتزنر