سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان با منابع ۱۰۰٪ اختصاصی و کیفیت بسیار بالا

MikroTik


Ram 128 MB

CPU 1 Core

HDD 10 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-I - Hetzner


Ram 1 GB

CPU 2 Core

SSD 25 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-II - Hetzner


Ram 2 GB

CPU 2 Core

SSD 50 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-III - Hetzner


Ram 3 GB

CPU 2 Core

SSD 65 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-IV - Hetzner


Ram 4 GB

CPU 4 Core

SSD 80 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-V - Hetzner


Ram 6 GB

CPU 4 Core

SSD 100 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-VI - Hetzner


Ram 8 GB

CPU 8 Core

SSD 120 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت
VDS-VII - Hetzner


Ram 12 GB

CPU 8 Core

SSD 180 GB

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

  • منابع اختصاصی بدون لیمیت