سرور دانلود

سرور دانلود

DLVDS-I


Ram 1 Gb

CPU 2 Core

HDD 200 GB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

( قابل ارتقا )

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-II


Ram 2 Gb

CPU 2 Core

HDD 500 GB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

( قابل ارتقا )

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-III


Ram 4 Gb

CPU 4 Core

HDD 1 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

( قابل ارتقا )

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-IV


Ram 4 Gb

CPU 4 Core

HDD 1.5 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

( قابل ارتقا )

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-V


Ram 4 Gb

CPU 4 Core

HDD 2 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-VI


Ram 4 Gb

CPU 4 Core

HDD 3 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-VII


Ram 4 Gb

CPU 4 Core

HDD 4 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-VIII


Ram 6 Gb

CPU 4 Core

HDD 4.5 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-IX


Ram 6 Gb

CPU 8 Core

HDD 5 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-X


Ram 8 Gb

CPU 8 Core

HDD 5.5 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-XI


Ram 8 Gb

CPU 8 Core

HDD 6 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت
DLVDS-XII


Ram 8 GB

CPU 8 Core

HDD 8 TB - Hardware Raid

Port 1 Gbit/s

Traffic Unlimited

 • منابع اختصاصی بدون لیمیت