سرور اختصاصی آلمان

EX41 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
7,020,000ریال
ماهانه
14,220,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41 - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 500 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
7,020,000ریال
ماهانه
14,220,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
7,020,000ریال
ماهانه
14,220,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX41S - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 250 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
7,020,000ریال
ماهانه
14,220,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Class Enterprise
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
8,820,000ریال
ماهانه
17,820,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51 - SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 500 GB  SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
8,820,000ریال
ماهانه
17,820,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61 - SSD - Hetzner
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5
  Quad-Core
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64GB DDR4 ECC
  هارد :   2x 480 GB  SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
10,620,000ریال
ماهانه
21,420,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61 - NVMe - Hetzner
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5
  Quad-Core
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64GB DDR4 ECC
  هارد :   2x 512 GB  NVMe
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 48 ساعت

شروع از
10,620,000ریال
ماهانه
21,420,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید