هاست وردپرس - WPSSD-I
شروع از 370,000 ریال ماهانه

۵۱۲ مگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
هاست وردپرس - WPSSD-II
شروع از 510,000 ریال ماهانه

۱ گیگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
هاست وردپرس - WPSSD-III
شروع از 690,000 ریال ماهانه

۲ گیگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
هاست وردپرس - WPSSD-IV
شروع از 890,000 ریال ماهانه

۵ گیگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
هاست وردپرس - WPSSD-V
شروع از 1,090,000 ریال ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
هاست وردپرس - WPSSD-VI
شروع از 1,670,000 ریال ماهانه

۵۰ گیگابایت فضای NVMe SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد