یافتن محصولات و سرویس ها


PDL-I - هاست دانلود

فضا 7 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی150,000ریال ماهانه
1,500,000ریال سالانه

PDL - II - هاست دانلود

فضا 15 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی250,000ریال ماهانه
2,500,000ریال سالانه

PDL - III - هاست دانلود

فضا 30 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی370,000ریال ماهانه
3,700,000ریال سالانه

PDL - IV - هاست دانلود

فضا 50 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی490,000ریال ماهانه
4,900,000ریال سالانه

PDL - V - هاست دانلود

فضا 100 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی740,000ریال ماهانه
7,400,000ریال سالانه

PDL - VI - هاست دانلود

فضا 200 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی990,000ریال ماهانه
9,900,000ریال سالانه