مرور محصولات و خدمات


PDL-I - هاست دانلود

فضا 7 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی50,000ریال ماهانه
500,000ریال سالانه

PDL - II - هاست دانلود

فضا 15 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی80,000ریال ماهانه
800,000ریال سالانه

PDL - III - هاست دانلود

فضا 30 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی140,000ریال ماهانه
1,400,000ریال سالانه

PDL - IV - هاست دانلود

فضا 50 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی200,000ریال ماهانه
2,000,000ریال سالانه

PDL - V - هاست دانلود

فضا 100 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی350,000ریال ماهانه
3,500,000ریال سالانه

PDL - VI - هاست دانلود

فضا 200 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی490,000ریال ماهانه
4,900,000ریال سالانه