مرور محصولات و خدمات


PDL-I - هاست دانلود

فضا 7 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی100,000ریال ماهانه
1,000,000ریال سالانه

PDL - II - هاست دانلود

فضا 15 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی160,000ریال ماهانه
1,600,000ریال سالانه

PDL - III - هاست دانلود

فضا 30 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی280,000ریال ماهانه
2,800,000ریال سالانه

PDL - IV - هاست دانلود

فضا 50 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی400,000ریال ماهانه
4,000,000ریال سالانه

PDL - V - هاست دانلود

فضا 100 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی700,000ریال ماهانه
7,000,000ریال سالانه

PDL - VI - هاست دانلود

فضا 200 گیگ

ترافیک نامحدود

اکانت FTP نامحدود

بدون محدودیت سرعت

بک آپ گیری منظم

تحویل بصورت آنی980,000ریال ماهانه
9,800,000ریال سالانه