نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - I
940,000 ریال ماهانه

فضا ۵ گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - II
1,180,000 ریال ماهانه

فضا 10 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - III
1,680,000 ریال ماهانه

فضا 20 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - IV
2,020,000 ریال ماهانه

فضا 30 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - V
2,520,000 ریال ماهانه

فضا 50 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود
نمایندگی هاست ویندوز آلمان - RWG - VI
3,650,000 ریال ماهانه

فضا 100 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود