سرور مجازی ایران

سرور ایران - RAM 512

RAM 512MB

CPU 1 Core

SDD 15 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 1GB

RAM 1GB

CPU 2 Core

SDD 20 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 2GB

RAM 2GB

CPU 2 Core

NVMe 35 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 4GB

RAM 4GB

CPU 4 Core

NVMe 50 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Loction IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 6GB

RAM 6GB

CPU 4 Core

NVMe 65 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی

سرور ایران - RAM 8GB

RAM 8GB

CPU 4 Core

NVMe 80 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت ویرا پرداز رایان پویا ( پرداز IT ) محفوظ می باشد