سرور ایران - RAM 512
شروع از 1,200,000 ریال ماهانه
RAM 512MB

CPU 1 Core

SDD 15 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی
سرور ایران - RAM 1GB
شروع از 1,610,000 ریال ماهانه
RAM 1GB

CPU 2 Core

SDD 20 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی
سرور ایران - RAM 2GB
شروع از 2,010,000 ریال ماهانه
RAM 2GB

CPU 2 Core

NVMe 35 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی
سرور ایران - RAM 4GB
شروع از 2,930,000 ریال ماهانه
RAM 4GB

CPU 4 Core

NVMe 50 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Loction IRAN

منابع اختصاصی
سرور ایران - RAM 6GB
3,500,000 ریال ماهانه
RAM 6GB

CPU 4 Core

NVMe 65 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی
سرور ایران - RAM 8GB
شروع از 4,770,000 ریال ماهانه
RAM 8GB

CPU 4 Core

NVMe 80 GB

Port 1Gbps

BW Unlimited

Location IRAN

منابع اختصاصی