شروع از
120,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-I

۵۱۲ مگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
شروع از
180,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-II

۱ گیگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
شروع از
240,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-III

۲ گیگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
شروع از
320,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-IV

۵ گیگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
شروع از
580,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-V

۱۰ گیگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد
شروع از
780,000ریال
ماهانه
هاست وردپرس - WPSSD-VI

۵۰ گیگ فضای SSD

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد