هاست NVMe انقلابی در سرعت سایت ها

نهایت سرعت و کیفیت را با هاست پرسرعت NVMe تجربه کنید

CP - NVMe - I


۵۱۲ مگ فضای

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد

CP - NVMe - II


۱ گیگ فضا

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد

CP - NVMe - III


۲ گیگ فضا

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد

CP - NVMe - IV


۵ گیگ فضا

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد

CP - NVMe - V


۱۰ گیگ فضا

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد

CP - NVMe - VI


۵۰ گیگ فضا

(قابل ارتقا)

ترافیک نامحدود

امکانات نامحدود

اددون دامین ندارد