میکروتیک سرور ایران

میکروتیک سرور ایران - پلن I


رم 64 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

ترافیک 50 گیگ

موقعیت سرور ایران

تحویل فوری

میکروتیک سرور ایران - پلن II


رم 128 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

ترافیک 100 گیگ

موقعیت سرور ایران

تحویل فوری

میکروتیک سرور ایران - پلن IV


رم 256 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

ترافیک 200 گیگ

موقعیت سرور ایران

تحویل فوری

میکروتیک سرور ایران - پلن V


رم 512 مگ

پورت یک گیگ

منابع اختصاصی

ترافیک 500 گیگ

موقعیت سرور ایران

تحویل فوری