نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - I


فضا ۵ گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - II


فضا 10 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - III


فضا 20 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - IV


فضا 30 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - V


فضا 50 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود

نمایندگی هاست ویندوز ایران - RWI - VI


فضا 100 گیگ

DNS اختصاصی

SSL رایگان Lets Encrypt

تعداد اکانت نامحدود

امکانات نامحدود